Se alla

Nykvarnsliberalernas tilläggsförslag Mål och budget 2024 – 2026

Lördag 4 november 2023

Under första halvåret 2023 ökade folkmängden i 128 av Sveriges 290 kommuner. Stockholms län ökade med 0,4 procent.  I förhållande till folkmängden var ökningen störst i Nykvarns kommun, 2,5 procent eller 286 personer. Det visar sig att Nykvarn har den största ökningen av samtliga Sveriges kommuner i förhållande till folkmängd.

I Nykvarn är parkeringarna för pendlare fulla. Provisoriska avdelningar för förskolan har fått inrättas på Furuborgsskolan och Turingeskolan. Investeringar för den ökande folkmängden hinner kommunen inte med. Kommunen har redan en stor upplåning som innebär påfrestningar på kommunens ekonomi med de allt högre räntorna. Risken är att ökande kostnader för lånen inte kan täckas av statsbidragen för det ökade invånarantalet. Bostadbyggandet bör pausas tills kommunen kommer ikapp med infrastrukturen som förskolor och andra investeringar.

En god bebyggd miljö

Bostadsområdena i Nykvarn är spridda över landsbygden. Det innebär att de boende har ett stort bilberoende. För att uppnå miljömålet ”En god bebyggd miljö” bör nya bostäder lokaliseras nära Nykvarns centrum. Det finns kommunal mark att där framtida bebyggelse kan planeras. Till bostäderna bör det finnas odlingsmöjligheter.

Ett rikt odlingslandskap

Brukningsvärd jordbruksmark föreslås klassas som riksintresse. Alltmer av jordbruksmarken exploateras varje år, samtidigt som livsmedelsstrategier betonar vikten av att jordbruksmarken bevaras  för att trygga livsmedelsförsörjningen.  Jönköpings kommun  har genomfört en ändrad planeringsinriktning där utgångspunkten för framtiden är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte ska ske.

Ett rikt växt- och djurliv

Det är viktigt att bevara biologisk mångfald. Kommunen bör informera om hur villatomter kan planeras för att undvika hårdgjorda ytor och istället planera in grönska i form av ängar, träd och buskar.

Bostäder

Vi behöver olika typer av bostäder och boendeformer för att tillgodose kommuninvånarnas ”boenderesa”. Andelen äldre i Nykvarn ökar.

 • Nykvarn har en stor andel villabebyggelse. Proportionerna villa – lägenheter bör bevaras.
 • Ny villabebyggelse bör i möjligaste mån planeras där det är lämpligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Äldre

 • Liberalerna har föreslagit att kommunen bygger ett Trygghetsboende i närheten av Nykvarns centrum.  Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som kan behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Det ska även finnas gemensamhetsutrymmen med möjlighet till matservering och utrymmen för att umgås.
 • Nytt vård- och omsorgsboende planeras så att de boende har möjlighet till utevistelse. Inspireras av Sveriges första demensby i Vellinge kommun.

https://vellinge.se/nyhetsarkiv/2019/05/upphandlingen-klar-for-sveriges-forsta-demensby/

 • Hemtjänstens matleveranser bör levereras i återvinningsbara förpackningar som fungerar i mikrougnar, inte som nu i plastförpackningar.

Barn, ungdom och skola

Varje barn som växer upp i Nykvarn ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet.
Därför måste vi ha bra förskolor och skolor i Nykvarn

 • Liberalerna anser att det framgångsrecept som Övertorneå kommun, Sveriges bästa skola 2020, arbetar med, ett nära samarbete mellan skola, skolledning och politiker, ska tillämpas även i Nykvarns kommun.

 

 • Liberalerna föreslår att Nykvarns kommun deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet. Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats.

 

 • Liberalerna har föreslagit att krav på digitala hjälpmedel i förskolan ska tas bort.

 

 • Resurser till barn med behov av särskilt stöd behöver prioriteras.

 

Friluftsliv och naturmiljö

 • Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.
 • I samband med utbyggnad av bostäder bör naturreservat bildas så att boende i Nykvarn får nära till naturen. Jägarskogens naturreservat bör utvidgas mellan bostadsområden och Yngerns stränder.

Älgbostad

 • Fastigheten Älgbostad bör långsiktigt avsättas för att trygga Nykvarnsbornas tillgång till strandområdet vid Yngern och tillgång till en gammal gårdsmiljö. Liberalerna föreslår att ett kulturreservat bildas i likhet med Nedre Söderby i Salems kommun. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besoksmal/kulturreservat/nedre-soderby-kulturreservat.html
 • Älgbostad bör tas med i Nykvarns kommuns underhållsplan för kommunens fastigheter. Omprioritering görs från fastigheter med mindre akuta behov.
 • Föreningen Älgbostads vänner har en mängd idéer om hur Älgbostad kan utvecklas. Ge Nykvarns medborgare möjlighet att bestämma genom Medborgarbudget. Se länk:  Medborgarbudget.html
 • På den brukningsbara jordbruksmarken kan odlingslotter anläggas. Invånarna kan då få odlingsmöjligheter inom gångavstånd.
 • En bastu byggs i anslutning till den gamla tvättstugan, med brygga för vinterbadare.

 

Klimat

Liberalerna anser att Nykvarns kommun behöver arbeta för att reducera utsläpp av växthusgaser i den kommunala verksamheten. En begränsning av temperaturökningen kräver en mängd åtgärder, en kombination av styrning, belöningar och information.

 • I samband med upphandlingar bör kommunen välja alternativ som inte använder fossil energi.
 • Bra tågförbindelser är viktiga för att minska pendlandet med bil. Bra bredbandsuppkoppling ger möjlighet till distansarbete och minskar också beroendet av bil. Liberalerna har agerat för att bredbandsutbyggnaden ska ske även på landsbygden.
 • Gång- och cykelvägar ska finnas från bostadsområden till kommunens tågstation, arbetsplatser, skolor och fritidsområden. En cykelled från Taxinge till Nykvarn som ansluter till cykelleden till Södertälje, är angeläget. Bidrag kan sökas från Klimatklivet. Genom stadsmiljöavtalen kan kommuner och regioner att få upp till 50 procent i statlig medfinansiering för att genomföra cykelåtgärder.
 • Mer vegetarisk mat i skolan.

 

Klimatanpassning

Liberalerna anser att Nykvarns kommun behöver ha kännedom om på vilket sätt kommunen kommer att påverkas av klimatförändringar, så att risker och kostnader kan minimeras. I rapporten ”Klimatanpassning 2023 – så långt har kommunerna kommit” från IVL Svenska Miljöinstitutet ligger Nykvarns kommun på plats 88 av 194 kommuner.

https://www.ivl.se/download/18.53d0007188a91f959e18b8/1686651790294/Klimatanpassning2023-kortrapport.pdf

Nykvarns kommun antog en klimatanpassningsplan den 26 september 2023.

https://nykvarn.se/download/18.3b53941318af4d56a181114c/1696506499082/14.%20Klimatanpassningsplan%20f%C3%B6r%20Nykvarns%20kommun.pdf

Den innehåller flera av de åtgärder som Liberalerna tog upp i ”Mål och budget 2022 -2024.

 

Planera för risker

Brist på livsmedel

 • Kartlägg brukningsbar jordbruksmark och ge möjlighet till avsättning av närodlat. Uppmuntra REKO-ringar där man kan handla mat från lokala producenter. En sådan REKO-ring finns i Mariefred.
 • Ge utrymme för torghandel och försäljning av frukt och grönsaker.
 • Plantera fruktträd och bärbuskar i stället för prydnadsväxter på kommunens mark och tillåt att Nykvarns invånare plockar frukt och bär som man gör i Norrköping.    https://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/parker-och-lekplatser/plocka-gratis-frukt

 

Besparing

En effektivare kommun

Motala kommun har tillsammans med forskare tagit fram en modell för prioriteringar. Den kan bli mer användbar nu när tuffa tider väntar.

https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1800365&dswid=2966

Utnyttja ramavtal från SKR

SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Liberalerna förslog att Nykvarns kommun borde utnyttja dessa ramavtal för att sänka sina kostnader.

På KS den 25 januari 2022 togs beslut om Bergtorps förskola. Nybo hade i en offertredovisning presenterat två alternativa upphandlingar; en med utgångspunkt i SKL Kommentus ramavtal och en i form av en öppen upphandling enligt LOU. Nybos slutsats och rekommendation var att kommunen borde använda sig av det senare alternativet, det vill säga en öppen upphandling enligt LOU. Enligt Nybos beräkningar innebär detta alternativ både lägre totalpris och mindre osäkerhet i kostnadsbedömningarna jämfört med att använda sig av SKL Kommentus ramavtal. Kostnaden skulle bli 60 miljoner och bygget borde påbörjas den första september 2021 för att förskolan skulle vara klar i januari 2023. Förskolan är fortfarande inte klar och kostnaden beräknas nu till 80 miljoner.

Begära ekonomisk säkerhet

Den 11 maj 2023 togs ärendet ”Tillägg till exploateringsavtal för del av Ströpsta 3:32 – Bergtorp upp i Kommunfullmäktige. Exploatören kunde inte betala de kostnader som överenskommits i exploateringsavtalet. Majoriteten föreslog att kommunen skulle ta på sig ett större kostnadsansvar. Man hade inte begärt någon ekonomisk säkerhet av exploatören. Det blev en minoritetsåterremiss av ärendet. I fortsättningen föreslår Liberalerna att ekonomisk säkerhet ska krävas av exploatörer.

Pausa planarbetet

Eftersom Nykvarn inte bör fortsätta att växa innan ekonomin och infrastrukturen tillåter det, kan besparingar göras när det gäller personal som arbetar med planer och bygglov.

Dela expertkompetens med andra kommuner

Nykvarn som är en liten kommun kan behöva dela expertkompetens med andra kommuner. Kommunen behöver då inte betala hela kostnaden för en heltidstjänst utan en deltid. Konsulter kan också användas för kortare uppdrag.

Hyr ut kontorsplatser

Arbete på distans kommer att bli vanligare även efter pandemin. Det kommer att finnas outnyttjade ytor i det nya kommunhuset. Vi föreslår att delar av huset hyrs ut.

Liberalernas tilläggsförslag till budgeten för 2024 – 2026

Satsningar i tkr

2024 2025 2026
Läslyftet finansieras med bidrag från Skolverket 0 0 0
Naturreservat/kulturreservat medel finns att söka 700 700 700
Älgbostad i underhållsplan utöver omprioritering 500 500 500
Älgbostad kulturreservat bidrag söks 2 000 2 000 2 000
Medborgarbudget 200 200 200
Översyn av kommunens effektivitet 200 200 200
Planering av trygghetsboende 300 300 300
Utredning om bruksmiljön inklusive Ge Järnet 100 100 100
Totalt 4 500 4 500 4 500

 

Finansiering tkr

2024 2025 2026
Effektivare kommun 1 000 1 000 1 000
Dela kompetens med andra kommuner 2 000 2 000 2 000
Hyr ut kontorsplatser 1 500 1 500 1 500
Totalt 4 500 4 500 4 500

 

Investeringar kSEK

2024 2025 2026
Bredbandssatsning i hela kommunen.

Egen insats samt statsbidrag

2 000 2 000 2 000
Gång- och cykelvägar bidrag Klimatklivet, Stadsmiljöavtalet 2 000  2 000 2 000
Cykelväg pendling Taxinge – Nykvarn  bidrag Klimatklivet, Stadsmiljöavtalet 1 000 1 000 1 000
Trygghetsboende     15 000
Totalt 5 000 5 000 20 000

 

Finansiering tkr

2024 2025 2026
Utnyttja ramavtal från SKR 5 000 5 000 5 000
Försäljning av tomter kommunens mark 15 000
  5 000 5 000 20 000