Se alla

Nykvarnsliberalernas tilläggsförslag Mål och budget 2022 – 2024

Söndag 21 november 2021

Coronapandemin har inneburit förändringar i samhället. Pendlingen mellan bostäder och arbete har minskat när fler har arbetat på distans. Även skolor har bedrivit undervisning på distans. E-handeln har ökat och färre har handlat i butiker. Resandet utomlands har minskat och fler har valt att semestra i Sverige, hemester. Större bostäder med utrymme för hemarbete, har blivit attraktiva. Bostäder längre ut från tätorten efterfrågas, re-urbanisering. Detta ställer nya krav på samhällsplaneringen.
Klimatet förändras och riskerna för skyfall, skogsbränder och värmeböljor ökar. Även detta ställer nya krav på kunskaper och planering. Det är angeläget att minska utsläpp av växthusgaser.
Utbyggnad av bredband
Coronapandemin har visat hur viktigt det är med bredband för att kunna arbeta hemifrån. En utbyggnad av bredband som täcker in hela kommunen behövs för att Nykvarn ska kunna ge förutsättningar för distansarbete för kommuninvånarna.

Minska det digitala utanförskapet för äldre
Den ökande digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap.
I Järfälla kommun finns digital hemguide för personer som är 75 år eller äldre. De kan få hjälp vid tre tillfällen per person. Tjänsten är kostnadsfri.
Liberalerna föreslår att motsvarande service inrättas i Nykvarn. Den ökade effektiviteten uppväger kostnaden.

Bostäder
Vi behöver olika typer av bostäder och boendeformer för att möta den ökande inflyttningen och samtidigt tillgodose kommuninvånarnas ”boenderesa”. Andelen äldre i Nykvarn ökar.

 • Nykvarn har en stor andel villabebyggelse. Proportionerna villa – lägenheter bör bevaras.
 •  Ny villabebyggelse bör endast planeras där det är lämpligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.
 • Gamla detaljplaner bör uppdateras så att flerbostadshus inte byggs på villatomter.
 • Bevara den gamla miljön med Bruksgatan med förlängning mot Ge Järnet och mot Allévägen. 
 • Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Kommunen ska ta sitt ansvar och tillämpa anpassningskravet i Plan- och bygglagen så att Nykvarns kommun behåller de värden som finns i genuina miljöer. Stockholms stad har tagit fram strategin ”Varsam utveckling av småhus- och villaområden” som syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. https://vaxer.stockholm/contentassets/7de73e613a654b0e964e2515ad396851/varsam-utveckling-av-smahus–och-villaomraden-strategi-med-vagledningar_juni-2021_-ta.pdf.
 • Planering har börjat för fortsatt utbyggnad av attraktiva bostäder i Maskinförarvägens förlängning från Sandtorp mot Jägarskogen, efter motion från Liberalerna. Kommunen är markägare och kan sälja tomter eller upplåta med tomträtt.

Äldre

 • Trygghetsboende är lämpligt att bygga i närheten av Nykvarns centrum. Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som kan behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Det ska även finnas gemensamhetsutrymmen med möjlighet till matservering och utrymmen för att umgås.
 • Nytt vård- och omsorgsboende planeras så att de boende har möjlighet till utevistelse. Inspireras av Sveriges första demensby i Vellinge kommun.
  https://vellinge.se/nyhetsarkiv/2019/05/upphandlingen-klar-for-sveriges-forsta-demensby/

I samband med planering av nytt vård- och omsorgsboende är viktigt att göra det möjligt för anhöriga att besöka äldre släktingar, även under en pandemi. Särskilda utrymmen bör finnas för detta och även skyddsutrustning för äldre och besökare. Det bör också finnas utrymmen där anhöriga kan ta farväl av äldre i livets slutskeende. Ingen ska behöva dö ensam. Möjlighet bör finnas för anhöriga från annan ort att övernatta. Det bör också vara möjligt att äta lunch med anhöriga och att fira en högtidsdag.

Privata aktörer visar intresse för att bygga samhällsbyggnader för till exempel trygghetsboende. I detta fall får kommunen en driftkostnad men ingen investeringskostnad.

Barn, ungdom och skola
Varje barn som växer upp i Nykvarn ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Därför måste vi ha bra förskolor och skolor i Nykvarn
Nykvarns kommun ligger på plats 201 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets ranking. Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarlönerna och andelen godkända elever tillhör Nykvarns styrkor relativt sett, medan nivån på sjukfrånvaron och resurstilldelningen drar ner kommunens rankning. I hela Stockholms län är Nykvarn rankad som nummer 14 av 26 kommuner.

 • Liberalerna anser att det framgångsrecept som Övertorneå kommun, Sveriges bästa skola 2020, arbetar med, ett nära samarbete mellan skola, skolledning och politiker, ska tillämpas även i Nykvarns kommun.
 • Liberalerna föreslår att Nykvarns kommun deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet. Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats.
 • Resurser till barn med behov av särskilt stöd behöver prioriteras. De neddragningar som har skett inom detta område behöver följas upp och utvärderas. Sök statsbidrag för likvärdig skola 2022 för att utöka insatserna till barn med särskilt stöd. Bidraget kan användas till insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan.

Friluftsliv och naturmiljö

 • Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.
 • I samband med utbyggnad av bostäder bör naturreservat bildas så att boende i Nykvarn får nära till naturen. Jägarskogens naturreservat bör utvidgas mellan bostadsområden och Yngerns stränder.

Älgbostad

 • Fastigheten Älgbostad bör långsiktigt avsättas för att trygga Nykvarnsbornas tillgång till strandområdet vid Yngern och tillgång till en gammal gårdsmiljö. Liberalerna föreslår att ett kulturreservat bildas i likhet med Nedre Söderby i Salems kommun. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besoksmal/kulturreservat/nedre-soderby-kulturreservat.html
 • Älgbostad bör tas med i Nykvarns kommuns underhållsplan för kommunens fastigheter. Omprioritering görs från fastigheter med mindre akuta behov.
 • Föreningen Älgbostads vänner har en mängd idéer om hur Älgbostad kan utvecklas. Ge Nykvarns medborgare möjlighet att bestämma genom Medborgarbudget. Se länk: Medborgarbudget.html
 • På den brukningsbara jordbruksmarken kan odlingslotter anläggas. Invånarna kan då få odlingsmöjligheter inom gångavstånd.
 • En bastu byggs i anslutning till den gamla tvättstugan, med brygga för vinterbadare.

Klimat

Liberalerna anser att Nykvarns kommun behöver arbeta för att reducera utsläpp av växthusgaser i den kommunala verksamheten. En begränsning av temperaturökningen kräver en mängd åtgärder, en kombination av styrning, belöningar och information.

 • I samband med upphandlingar bör kommunen välja alternativ som inte använder fossil energi.
 • Bra tågförbindelser är viktiga för att minska pendlandet med bil. Bra bredbandsuppkoppling ger möjlighet till distansarbete och minskar också beroendet av bil. Liberalerna har agerat för att bredbandsutbyggnaden ska ske även på landsbygden.
 • Gång- och cykelvägar ska finnas från bostadsområden till kommunens tågstation, arbetsplatser, skolor och fritidsområden.
 • En cykelled från Taxinge till Nykvarn som ansluter till cykelleden till Södertälje, är angeläget. Bidrag kan sökas från Klimatklivet. Genom stadsmiljöavtalen kan kommuner och regioner att få upp till 50 procent i statlig medfinansiering för att genomföra cykelåtgärder.
 • En övergång till vegetarisk mat i kommunens verksamheter ger klimatvinster och kan också inspirera till övergång till vegetarisk mat hemma.

Det krävs också ett arbete med klimatanpassning och arbete för att reducera riskerna som beror på klimatet.

Klimatanpassning
Liberalerna anser att Nykvarns kommun behöver ha kännedom om på vilket sätt kommunen kommer att påverkas av klimatförändringar, så att risker och kostnader kan minimeras. I rapporten ”Klimatanpassning 2021 – så långt har kommunerna kommit” från IVL Svenska Miljöinstitutet ligger Nykvarns kommun på plats 176 av 178 kommuner. https://www.ivl.se/download/18.5236a218179c58aa61498b/1623935437795/2021_KLIMATRAPPORT_8juni_small.pdf

Nykvarns kommun behöver fatta ett politiskt beslut i kommunfullmäktige om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. Vilka risker och sårbarheter finns det i kommunen? Hur har tidigare extrema väderhändelser påverkat kommunen?

Åtgärder som kan vara lämpliga i Nykvarns kommun:

 • Undvika byggnation på översvämningsdrabbade platser.
 • Dimensionera dagvattensystemet med hänsyn till ökade regnmängder.Beredskapsplan för skyfall.
 •  Lågpunkter lämnas fria från permanent bebyggelse.
 • Kylsystem på äldreboenden och rutiner vid värmebölja
 •  Informera fastighetsägare https://www.lansstyrelsen.se/download/18.15ddfd0e16ed55d3479411f/1575964765515/F2019-16-%C3%96versv%C3%A4mning-S%C3%A5-skyddar-du-din-fastighetx.pdf

Planera för risker

Brist på livsmedel

 • Kartlägg brukningsbar jordbruksmark och ge möjlighet till avsättning av närodlat. Uppmuntra REKO-ringar där man kan handla mat från lokala producenter. En sådan REKO-ring finns i Mariefred.
 • Ge utrymme för torghandel och försäljning av frukt och grönsaker.
 • Plantera fruktträd och bärbuskar i stället för prydnadsväxter på kommunens mark och tillåt att Nykvarns invånare plockar frukt och bär som man gör i Norrköping. https://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/parker-och-lekplatser/plocka-gratis-frukt

Trygghetspunkter
I samband med kriser i samhället är det viktigt att i förväg ha en planering för lokaler där medborgare ska kunna få hjälp och skydd. Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en vägledning om storskalig utrymning. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2013/storskalig-utrymning—en-vagledning.html

Besparing

En effektivare kommun

Kommunernas effektivitet är olika, de får ut olika mycket verksamhet eller resultat för samma mängd pengar. Effektivisering behövs för att kunna hantera det finansieringsproblem som uppstår när kostnaderna ökar till följd av en allt äldre befolkning. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har publicerat en utredning: Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet. Vi föreslår att Nykvarns kommun ser över sin effektivitet. https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/09/2020_3-Morot-utan-piska_webb.pdf

Utnyttja ramavtal från SKR
SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Nykvarns kommun bör utnyttja dessa ramavtal för att sänka sina kostnader.
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/fastigheter/lokalresursplanering/pedagogiskalokaler/upphandlingforskolor.31878.html
Dela expertkompetens med andra kommuner
Nykvarn som är en liten kommun kan behöva dela expertkompetens med andra kommuner. Kommunen behöver då inte betala hela kostnaden för en heltidstjänst utan en deltid. Konsulter kan också användas för kortare uppdrag.
Hyr ut kontorsplatser
Arbete på distans kommer att bli vanligare även efter pandemin. Det kommer att finnas outnyttjade ytor i det nya kommunhuset. Vi föreslår att delar av huset hyrs ut.