Se alla

Valprogram

FÖR LIBERALERNA I NYKVARN INFÖR KOMMANDE MANDATPERIOD (2019–2023) OCH FRAMÅT

Torsdag 12 juli 2018

Tillsammans gör vi Nykvarn bättre
Liberalernas grundtankar

 • Respekt för den enskildes värdighet och integritet.
 • Alla skall ges möjlighet att förverkliga sina livschanser – ”Frihet att växa”.
 • Solidaritet med de svaga, utsatta och glömda.
 • Fri företagsamhet.
 • Vill du diskutera eller vara med och arbeta för dessa grundtankar och omsätta dem i praktisk politik är du välkommen till Liberalerna i Nykvarn.

Miljö och hållbar utveckling

 • Vi ger oss inte förrän vi i kommunen har ett antaget miljöprogram som tillämpas.
 • Utveckling för ett ekologiskt hållbart samhälle i Nykvarn ska intensifieras. De goda intentionerna i översiktsplanen ska alltid tas väl om hand i detaljplaner.
 • Bra allmänna kommunikationer samt säkra gång- och cykelvägar är viktigt för att minska miljöbelastningen i kommunen.
 • Utveckling av gång- och cykelvägar ger ett bra bidrag till både miljö och friskvård.
 • Möjligheterna till fastighetsnära återvinning utökas till alla villor, fritids- och flerfamiljshus.
 • Yngern är känslig mot olika former av påverkan och måste värnas. Sjön med omgivande marker står för stora värden genom att erbjuda miljöer för rekreation och biologisk mångfald. Yngern är dessutom uppmärksammad som en viktig reservvattentäkt.

SkolaVi ger oss inte förrän skolan är en trygg plats som stimulerar till lärande och personlig utveckling. Kunskap sätts i centrum. Skickliga lärare är A och O.

 • Skolorna ska ha statligt huvudmannaskap.
 • Barngruppernas storlek begränsas så att varje barn får arbetsro och mer lärartid.
 • I förskolan ska det maximalt vara antal barn per grupp enligt skolverkets rekommendationer.
 • Specialpedagoger skall finnas för stöd i alla grupper/klasser.
 • Alla elever i skolan ska ha tillgång till gymnastiksal.
 • Lärare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
 • För att attrahera och behålla de bästa lärarna krävs konkurrenskraftiga löner och bra kommunikationer.
 • Arbetsmiljön på skolorna ska vara bra både för elever och lärare.
 • Elever som väljer gymnasieskola i Stockholm ska ha rätt till att använda SL-biljett på tåget.

Samhällsbyggnad
Vägar
Maskinförarvägen förlängs från Sandtorp i riktning mot Karlslundsvägen.

 •   Gång- och cykelvägar utökas.
 •    Underhåll av gator samt gång- och cykelvägar förbättras enligt underhållsplan.

Vård och omsorg
Vi ger oss inte förrän vi har ett trygghetsboende för äldre i Nykvarn. Vi som är bosatta i Nykvarn ska kunna bo kvar i vår invanda miljö och i vårt sociala sammanhang när vi åldras. Alla som har äldre anhöriga ska kunna leva i trygg förvissning om att det finns ett lämpligt boende för den som behöver det. Liberalerna vill verka för trygghetsboende med balkong eller uteplats till varje lägenhet och möjlighet till självhushåll för den som vill. Restaurangservering för dem som inte lagar maten själva. Trevliga lokaler för samvaro och måltider.

 • Tryggheten för äldre som vill bo kvar hemma ska förbättras genom att alla som behöver trygghetslarm ska kunna få det utan kostnad.
 • Parboendegarantin ska fungera i praktiken.
 • Äldreboende ska finnas för att trygga behovet av boende för de som önskar.

Kommunikationer
Vi ger oss inte förrän Nykvarn har bättre kollektivtrafik och SL-taxa på tåget.
Goda allmänna kommunikationer för både arbete och fritid är en hörnsten för kommunens utveckling.

 •  SL-taxa på tåget mellan Nykvarn och Stockholm.
 •  Pendling med tåg och buss skall finnas med god turtäthet, även kvällstid.
 •  Nykvarns ytterområden skall ha kommunikationer med god turtäthet och med synkroniserad anknytning till Svealandsbanan och bussar mot Södertälje.
 •  Busslinjen längs Maskinförarvägen förlängs till Hökmossenområdet.
 •  Parkeringshus byggs över parkeringen längs Norra Stationsvägen. På däcket i jämnhöjd med perrongen anläggs byggnad med plats för väntsal och service för resande. Perrongerna utrustas med skärmtak.
 •  Samarbete med Sörmlandstrafiken för att underlätta resor till Mariefred.
 •  Alla ska tillgång till bredband både i hemmet och på arbetsplatser.
 •  Parkeringsplatser för tågresenärer utökas samt behovet av laddstolpar för elbilar tillgodoses

Boende
Vi ger oss inte förrän ”boenderesan kan ske inom kommunen – det ska finnas bostäder för alla åldrar och behov.
Gamla IP bebyggs med en blandning av flerfamiljshus och radhus. Gröna stråk, som en naturlig förbindelse till folkparken, ska finnas mellan husen.

 • Villor, radhus och lägenheter ska kunna erbjudas med olika upplåtelseformer för att passa den aktuella familjesituationen
  och ekonomin.
 • Ungdomsboende ska erbjudas till rimlig kostnad.
 • Boendeutbudet skall ha en sådan kvalitet att det stimulerar nyinflyttning till Nykvarn.

Natur- och kulturmiljöer
Folkets park
Vi ger oss inte förrän folkparken har blivit en öppen stadspark, tillgänglig för alla åldrar.
Folkparken ska utvecklas till en öppen stadspark. Folkparksmiljön vårdas och
bevaras.

 • Parkvägar med belysning, parkbänkar och en lekplats.
 • Skogsområdet röjs så att området får parkkaraktär med träd, buskar och gräsytor. Det ska vara inbjudande för alla, från förskolebarn till äldre – en grön lunga centralt i samhället med folk i rörelse samt koppling mot gamla IP.

Turingeån
Området längs Turingeån genom centrala Nykvarn skall vara tillgängligt och inbjudande som park med gångstråk och broar över ån.

Utveckling av området kring Hökmossbadet

Området utvecklas till ett rekreationsområde för alla årstider med den nya servicebyggnaden som bas.

 • Badstranden och gräsytor utökas.
 • Båtklubbens område utökas för båtuppläggningsplatser.