Se alla
Bostäder Nykvarn

Bostäder

Vi behöver olika typer av bostäder och boendeformer för att möta den ökande inflyttningen och samtidigt tillgodose kommuninvånarnas ”boenderesa”. Andelen äldre i Nykvarn ökar.

  • Nykvarn har en stor andel villabebyggelse. Proportionerna villa – lägenheter bör bevaras.
  • Ny villabebyggelse bör endast planeras där det är lämpligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.
  • Gamla detaljplaner bör uppdateras så att flerbostadshus inte byggs på villatomter.
  • Området längs Turingeån genom centrala Nykvarn ska vara tillgängligt och inbjudande som park med gångstråk och broar över ån.

Nykvarns kommun beslutade på Kommunstyrelsen den 26 april om en ny detaljplan för bebyggelse utmed Turingeån för att bevara den gamla miljön och stoppa flerbostadshus på villatomter.

  • Bevara den gamla miljön med Bruksgatan med förlängning mot Ge Järnet och mot Allévägen.
  • Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Kommunen ska ta sitt ansvar och tillämpa anpassningskravet i Plan- och bygglagen så att Nykvarns kommun behåller de värden som finns i genuina miljöer. Stockholms stad har tagit fram strategin ”Varsam utveckling av småhus- och villaområden” som syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden.
  • Planering har börjat för fortsatt utbyggnad av attraktiva bostäder i Maskinförarvägens förlängning från Sandtorp mot Jägarskogen, efter motion från Liberalerna. Kommunen är markägare och kan sälja tomter eller upplåta med tomträtt.