Se alla

Liberalernas Mål och budget 2019 – 2021

Torsdag 12 juli 2018

Nykvarn har ett strategiskt läge, bara femtio kilometer från huvudstaden, med möjlighet till utmärkta kommunikationer på väg och järnväg. En bredbandssatsning som täcker in hela kommunen ger förutsättningar för distansarbete. Detta ger goda förutsättningar för en positiv utveckling av kommunen som kommer alla Nykvarnsbor till del. Nykvarn har utmärkta förskolor och skolor som gör kommunen tilltalande för barnfamiljer. Planering för bostadsutbyggnad ligger långt framme med ett flertal attraktiva områden. Vi kan därför räkna med en markant ökande inflyttning under de närmaste åren. Pågående byggproduktion vid bland annat Centrum, Vidbynäs, Rimsjöhöjden, Gamla IP och Hökmossen ger många nya bostäder. En ökning av invånarantalet med  50 personer innebär cirka 5 miljoner i ökade skatteintäkter. Samtidigt ställs krav på kommunal service i form av förskolor, skolor, äldreboenden, infrastruktur, mark för bostadsbyggande i olika upplåtelseformer, fritids- och kulturaktiviteter samt ett breddat utbud inom dagligvaruhandeln. Årets resultat enligt balanskravet ändras till 1% vilket ger ca 6 miljoner för att bidra till att täcka underbudgeteringar i nämnderna.

Barn, ungdom och skola

Varje barn som växer upp i Nykvarn ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet.
Därför måste vi ha bra förskolor och skolor i Nykvarn. Bra lärare ska ha bra betalt och individuell lönesättning är viktig. Det innebär att extra satsning utöver det som kommer fram i avtalsförhandlingarna kan behövas. Beslut om finansiering får hanteras löpande under året utifrån de möjligheter som medges.

 • Möjlighet till två lärare i klasser alternativt minskad klasstorlek skall finnas vid behov.
 • Storlekar på grupper i fritidsverksamheten bör ses över och resurser tillföras vid behov.
 • Barngruppernas storlek i förskolorna ska begränsas så att pedagogerna kan se varje barn utifrån de individer barnen är. Skolverkets rekommendationen om gruppstorlekar ska var normen. Det statsbidrag som beviljas för detta ändamål skall sökas.
 • Detaljplaner för förskolor ges högsta prioritet. Det måste finnas färdiga detaljplaner så att förskolor kan byggas i takt med behovet.

Kultur

Varje människas frihet.
Liberalismens grund är varje människas frihet att förverkliga sina drömmar och fatta egna beslut. Vi har en unik kulturskola i Nykvarn där alla musikelever från början i klass 3 får spela i orkester. Även andra delar inom kulturskolan ska utvecklas.

 • Vi vill se en permanent lösning för Kulturskolans lokaler vid Lillhagaskolan. Genom tillbyggnad av Lillhagaskolan skapas möjlighet för detta och den befintliga modullösningen kan avvecklas,
 • Befintliga ”Ge Järnet” ersätts av ett nybyggt kulturhus och utvecklas till ett modernt multifunktionellt kulturhus med samlingslokal och scen. Byggnaden utrustas med digital teknik som möjliggör direktsända evenemang från hela världen.

Vård och omsorg

Frihet och möjlighet att själv forma sitt liv.

Ingen som har behov av larm ska behöva avstå ett larm av ekonomiska skäl. Det handlar om trygghet både för de äldre och för anhöriga. Nykvarns äldreboende lugnet är fullbelagt och kommunen får köpa platser för dyra pengar

 • Tryggheten för äldre, som vill bo kvar hemma, ska förbättras genom att alla som behöver trygghetslarm ska kunna få det utan kostnad.
 • Lämplig plats för nytt äldreboende identifieras och planeringsprocessen för byggnation av nytt äldreboende påbörjas omgående.

Bostäder

Varje människas frihet måste försvaras.

Vi behöver olika typer av bostäder och boendeformer för att möta den ökande inflyttningen och samtidigt tillgodose kommuninvånarnas ”boenderesa”.

 • Vi vill att det detaljplaneras för fortsatt utbyggnad av attraktiva bostäder i Maskinförarvägens förlängning från Sandtorp mot Jägarskogen.
 • Bostäder och lokaler anpassade för trygghetsboende ska byggas i samband med utvecklingen av gamla IP. Ett trygghetsboende utgörs av vanliga lägenheter som är anpassade för äldre. Det skall även finnas gemensamhetsutrymmen med möjlighet till matservering och utrymmen för att umgås. Vi vill att detta inryms i flerfamiljshus som placeras mot folkparksområdet.

Kommunikationer

Ansvar för oss själva och andra

En bredbandssatsning som täcker in hela kommunen ger förutsättningar för distansarbete.Allmänna kommunikationer utvecklas för att försörja nya bostadsområden. Busslinje 780 förlängs via en utbyggd Maskinförarväg från Bärvägen via ”Jägarskogen” till Hökmossen. Busslinje 787 Södertälje –Enhörna förlängs till att gå mellan Södertälje centrum och Nykvarns centrum via Enhörna och Sundsvik. Säkra gång- och cykelvägar ska finnas till kommunens badplatser, arbetsplatser och rekreationsområden.

 • Gång- och cykelväg ska byggas från Hökmossbadet till Jägarskogen.
 • Utreda möjligheter för att bygga gång- och cykelväg till Lövnäsbadet.
 • Fortsatt underhåll av befintliga gång- och cykelvägar ska utföras utifrån en genomarbetad underhållsplan.

Naturmiljö, rekreation, fritid

 • Vi vill att Folkets Park utvecklas till en stadspark tillgänglig för alla med gångstråk, parkbänkar, belysning, gröna ytor mm. Folkparkskaraktären och befintliga byggnader ska bevaras och underhållas. Samordnas och finansieras i samverkan med utbyggnaden av gamla IP.
 • Hökmossbadet ska utvecklas/utvidgas till ett bad och friluftsområde med god tillgänglighet för besökare året runt.
 • En sporthall skall byggas vid Furuborg, för att användas både för skolans verksamhet och av föreningslivet. Sporthallen ska vara så flexibel att den tillfredsställer olika idrottsliga behov. En mindre träningsbassäng för simträning och rehabilitering bör också finnas med.
 • Konstfrusen isbana / hockeyrink har efterfrågats av många. Anläggs i anslutning till sporthallen. Möjlighet skall vara att i ett senare skede bygga över med en ishall.

Satsningar i kSEK

2019 2020 2021
Årets resultat enligt balanskravet ändras till 1% för täcka underbudgeteringar 6.000
Trygghetslarm utan kostnad för brukare    300 300 300
Planering av trygghetsboende   700
Minskade barngrupper i förskolan . Söka statsbidrag. 2.000 2.000 2.000
Dubblera lärare i vissa klasser / minska klasstorlek 3.000 3.000 3.000
Storlekar på grupper i fritidsverksamheten bör ses över och resurser tillföras 1.000 1.200 1.200
Utökat antal ledamöter i nämnder och styrelser 500 500 500
Totalt 13.500 7.000 7.000

Finansiering kSEK

2019 2020 2021
Årets resultat enligt balanskravet ändras till 1% för täcka underbudgeteringar 6.000
Ökad inflyttning utöver plan 5.000 5.000 5.000
Minskade barngrupper i förskola Statsbidrag 2.000 2.000 2.000
Totalt 13.000 7.000 7.000

Investeringar kSEK

2019 2020 2021
Detaljplaner för förskolor ges hög prioritet 5.000
Nya förskolor utöver Lillhaga 50.000 50.000
Bredbandssatsning i hela kommunen.

Egen insats samt Statsbidrag

10.000 10.000
”Ge Järnet” byggs och nytt kulturhus byggs på samma plats 25.000 25.000
Idrottshall vid Furuborg.  50.000
Folkparken till stadspark. Finansieras inom ramen för utbyggnad av gamla IP             0       0
 Konstfrusen isbana / hockeyrink      3.000 20.000
Nytt äldreboende   40.000 30.000
Gång- och cykelväg Hökmossen – Jägarskogen      2.000
Gång- och cykelväg till Lövnäsbadet. Utredning        200
Maskinförarvägen förlängning och exploatering för bostäder inkl försäljning tomter   20.000 – 20.000 -20.000
Totalt 155.000 95.200 50.000